CONCURS/EXAMEN „SEF COMPARTIMENT”

COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI SA” anunta organizarea unui concurs/examen, pentru ocuparea postului vacant de „SEF COMPARTIMENT” al Compartimentului Guvernanta Corporativa.

 Concursul/examenul va avea loc in data de 18.07.2018, ora 14.00 la sediul COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI SA din Bucuresti, Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1.

Concursul/examenul va consta in sustinerea unui interviu, in cadrul caruia se testeaza urmatoarele:

- abilitati si cunostinte impuse de functie;

- capacitatea de analiza si sinteza;

- motivatia candidatului;

- comportamentul in situatiile de criza;

- initiativa si creativitate;

- capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;

- exercitarea controlului decizional;

- capacitatea manageriala.

Conditii de inscriere:

 • Studii universitare de licenta, absolvite cu diploma, respectiv superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul juridic/economic;
 • Vechime in profesie minimum 2 ani.

Pentru inscrierea la concurs/examen candidatii vor depune un dosar care va contine urmatoarele documente:

 • Cererea de inscriere la concurs/examen adresata conducerii companiei;
 • Documente care atesta nivelul studiilor, acte care atesta efectuarea unor specializari, documente care atesta indeplinirea conditiilor de inscriere specificate in anunt, in copie;
 • Acte care sa ateste vechimea in profesie;
 • Curriculum vitae;
 • Cazier judiciar;

Poate candida  pentru ocuparea postului vacant, persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:

 •     a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 •     b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
 •     c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
 •     d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
 •     e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
 •     f) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Cererile de inscriere, insotite de dosarul de concurs/examen, vor fi depuse la sediul COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCURESTI SA din Bucuresti, Str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1, departamentul resurse umane, pana la data de 13 iulie 2018, ora 16.00, cel tarziu.

Relatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri, intre orele 9.00-16.00, la sediul companiei – departament resurse umane, la numar de tel. 0757093606 si pe pagina de internet a companiei www.cmab.ro.

In urma analizei dosarelor de inscriere la concurs/examen, lista persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a participa la interviu, va fi publicata la sediul companiei precum si pe pagina de internet a companiei in ziua de 17 iulie 2018.

Candidatii declarati respinsi vor fi anuntati telefonic.

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea postului vacant de „SEF COMPARTIMENT”

 al Compartimentului Guvernanta Corporativa

 1. Ordonanta de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 3. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista candidatilor declarati admisi pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului “Șef Compatiment” al Compatimentului Guvernanță Corporativă

Nr.  Crt Nume Prenume
1 Stoica Elena Cătălina
2 Bogdan Vasile

Lista finala a candidatilor admisi si respinsi la proba interviului

Nr.  Crt Nume Prenume
1 Stoica Elena Cătălina - Admis
2 Bogdan Vasile - Respins

 

Contact

Mesaj de contact


Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#